Naar de inhoud Naar de footer

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

  1. De huurder wordt geacht het gehuurde object in goed staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde object in goede staat te hebben afgeleverd.
  2. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde object toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object contant aan de verhuurder voldoen.
  3. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
  4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag dat het object later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van 10 euro voor iedere dag dat het object te laat wordt teruggebracht.
  5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
  6. De huurder zal als een goed beheerder het aan hem/haar verhuurde object verzorgen.
  7. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
  8. Bij elke voortijdige terugbezorging, blijft de afgesproken huur gelden.
  9. Naast het eerbiedingen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden om: de trottoirbanden op en af te rijden; met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen; meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Annuleringsvoorwaarden:

Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
– bij annulering tot en met 2 dagen voor de dag van verhuur: 20% van de huursom
– bij annulering vanaf 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom
Op alle geschillen welke uit de huurovereenkomsten mochten voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorts is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.